9 Aug 2013

Redeemed - Live Praise


African Mega Praise (includes My God Is Good o/Double Double!)


Yinka Ayefele - Everlasting Grace


Redeemed Christian Church - High Praise


Tope Alabi - Angeli Mi


Mo ronu titi (Part 2)


Otito Marun - Five Truths (Part 1)


Oluwa Iwo Ni Apata Mi


CCC Hymn Songs ( Mo Nbe Ninu Ododo)


MO NLO SI JERUSALEM


Celestial Church Of Christ - Olorun Oba Imole


JESU OLUBASO OKAN MI - KEMI JAYEOBA


Jesu Iwo Oba Mi


Aiye si mbe nile odaguntan.


Okan Are Ile Kan Mbe


So fun Jesu


Mo ti ni Jesu lore


Oluwa Emi Sa Ti Gbohun Re


Aigbagbo Bila Temi l'Oluwa